Vai trò của một kiến trúc sư là gì?

Một số nhiệm vụ và trách nhiệm chính của một kiến trúc sư.

  • Dẫn dắt và phát triển các dự án từ ý tưởng ban đầu thông qua phát triển thiết kế.
  • Chuẩn bị các bản vẽ, thông số kỹ thuật, hồ sơ thi công cần thiết cho việc thi công.
  • Thiết kế và lập hồ sơ các dự án xây dựng thương mại và công nghiệp.
  • Tham vấn chi tiết với khách hàng để xác định yêu cầu của họ.
  • Tổ chức và quản lý hồ sơ cấp phép xây dựng
  • Giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp và sửa đổi các kế hoạch và độ cao hiện có để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trên đây là những nhiệm vụ chính của một kiến trúc sư. Đã là kiến trúc sư thì phải có toàn bộ năng lực để thực hiện chúng một cách hiệu quả.